Altijd 100% vertrouwd !

ALGEMENE VOORWAARDEN.


Algemene voorwaarden

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1. Onder bureau wordt verstaan: MP Entertainment. Afgekort MPE.
2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de (rechts-)persoon die de opdracht verleend aan het bureau tot het
engageren van artiesten en/of musici en/of de verdere organisatie van een evenement, productie of
festiviteit.
3. Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van meerdere artiesten en/of musici en/of daarbij
rechtstreeks betrokken medewerkers (-sters) ten behoeve van bediening en verplaatsing van technische
voorzieningen en/of optredens-attributen.
4. Onder optredens-attributen wordt verstaan: licht-en geluidsinstallaties, decors, kleding (kostuums),
rekwisieten, muziekinstrumenten of andere goederen welke duidelijk voor het optreden nodig zijn.
5. Onder uitkoopsom wordt verstaan: het totaalbedrag (exclusief het daarvoor geldende btw-tarief) waarin
behalve salaris(-sen) mede begrepen de loonheffing en de premie UWV-werknemersverzekeringen voor
zover die verschuldigd zijn, af te dragen door het bureau dat hiervoor door het Ministerie van Financiën
gemachtigd is middels een beschikkingsnummer, omzetbelastingnummer, loonbelastingnummer;
UVW-identificatienummer Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging zijn opvraagbaar bij het bureau en
tevens controleerbaar bij de desbetreffende instanties.

2. BEMIDDELINGS-OVEREENKOMSTEN

1. Bureau en opdrachtgever zijn gebonden nadat de opdrachtgever aan het bureau persoonlijk, telefonisch of
per e-mail of faxbericht opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van een optreden of productie.
Partijen hebben in ieder geval overeenstemming bereikt over: optredende artiesten en/of musici, datum
en tijdstippen optreden, uitkoopgage, locatie en overige dienstverlening.
2. Het bureau zal binnen 5 werkdagen de overeenstemming inzake optreden schriftelijk in tweevoud
vastleggen en deze overeenkomst aan opdrachtgever toezenden. De opdrachtgever zal 1 exemplaar
daarvan voorzien van zijn handtekening binnen 5 dagen retourzenden naar het postadres van het bureau.
De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn en bevoegd tot het aangaan van deze overeenkomst.
3. Het niet ondertekenen en/of retourzenden door de opdrachtgever kan nimmer dienen tot bewijs dat geen
overeenkomst is bereikt tussen opdrachtgever en bureau. Indien het bureau niet een getekend exemplaar van
de overeenkomst binnen 5 dagen na datum opmaak van de opdrachtgever retour heeft ontvangen dan is
het bureau gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat het bureau gebonden is
enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te voldoen.
4. Eventueel na ondertekening te maken aanvullende of gewijzigde afspraken betreffende het optreden of de
productie zijn slechts van kracht indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3. BEPALINGEN INZAKE OPTREDENS EN PRODUKTIES

1. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de prestaties
van de artiest.
2. De opdrachtgever zal voor zijn rekening twee consumpties per aan het optreden medewerkende persoon
per uur inclusief opbouwen en afbreken beschikbaar stellen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen
in de bijzondere bepalingen betreffende het optreden.
3. De opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van de voor het optreden van overheidswege vereiste
vergunningen. Het niet of niet meer in het bezit zijn van de benodigde vergunningen betekend voor de
opdrachtgever wanprestatie ten opzichte van het bureau. De over het optreden vereiste BUMA/STEMRA
en SENA rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever garandeert dat: een voldoend ruime, schone, verlichte, verwarmde en afsluitbare
kleedkamer aan de artiest beschikbaar wordt gesteld. De kleedkamer is voorzien van minimaal tafel en
stoelen, stopcontact en spiegel en is gelegen op een redelijke loopafstand van een toiletgelegenheid;
5. De veiligheid van de artiest te allen tijde door hem gewaarborgd is en indien het bureau daarom verzoekt
dranghekken en ordedienst aanwezig zijn;
6. op de plaats van optreden een stevig podium aanwezig is dat voldoende ruimte biedt aan de artiest en de
optredens-attributen waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden
(opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de eisen aan het podium betreffende de afmetingen, de hoogte,
de ruimte tussen vloer en plafond en vereiste stroomvoorzieningen);
7. hij niet zal toestaan dat er meer publiek in de locatie aanwezig is dan door overheid en/of brandweer is
toegestaan;
8. zonder schriftelijke toestemming van het bureau geen beeld-en/of geluidsopnamen en/of interviews zullen
worden toegestaan;
9. zonder schriftelijke toestemming van het bureau geen afbeeldingen, geluidsdragers of andere artikelen
voorzien van de naam of de beeltenis van de artiest zullen worden verkocht in (de onmiddellijke
nabijheid van) de locatie;
10. de locatie en met name het podium voldoende tijd voor, tijdens en na het optreden gemakkelijk
bereikbaar is voor de artiest en vervoer daarvan tijdens het opbouwen, optreden en afbreken. Het bureau
dient zorg te dragen voor een tijdige aanwezigheid van de artiest evenals de optredensattributen
alsmede voor het opbouwen van dit laatste meteen voor aanvang van het optreden of op een eventueel
schriftelijk overeengekomen eerder tijdstip.
11. Het bureau overlegt met de opdrachtgever het voor het optreden noodzakelijke geluidsvolume dat de
artiest tijdens zijn optreden zal produceren.
12. De door het bureau en de opdrachtgever overeengekomen tijdstippen en tijdsduur van het optreden zijn
bindend. Bij eventuele wijzigingen daarin behoudt artiest zich het recht voor deze te weigeren of
betaling van meerwerk te bedingen.
13. Het bureau behoudt zich tot vier dagen voor het overeengekomen optreden uitdrukkelijk het recht voor het
optreden van de artiest bij de opdrachtgever te annuleren, indien de gecontracteerde artiest op bedoeld
tijdstip een televisie-of buitenlands optreden kan verzorgen. In dat geval kan de opdrachtgever geen
enkele schadevergoeding van het bureau vorderen.
14. In geval van annulering door overmacht waaronder arbeidsongeschiktheid heeft de opdrachtgever geen
enkel recht op schadevergoeding. Het bureau dient ingeval ziekte een getekende doktersverklaring te
overleggen en -indien de opdrachtgever daarom verzoekt-een datum voor een vervangend optreden aan
te bieden zonder extra administratiekosten voor de opdrachtgever.

4. AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE FESTIVITEITEN, EVENEMENTEN EN
(THEATER-) PRODUKTIES

1. Het bureau is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden. De opdrachtgever verklaart met aard
van de gecontracteerde diensten van derden bekend te zijn.
2. Inzake een partage-afspraak wordt vanuit de netto-recette afgerekend op een van te voren tussen
partijen overeengekomen partageverdeling. De opdrachtgever zal onmiddellijk op het eerste verzoek
daartoe van het bureau alle relevante gegevens verschaffen over toegangsprijzen, aantallen bezoekers en
(voor zover van toepassing) voorverkoop en reductieregelingen. Partijen hebben recht op 4 gratis
toegangsbewijzen tijdens de voorstelling.
3. Inzake een partage/garantie-afspraak betaalt de opdrachtgever minimaal het gegarandeerde bedrag; over
de netto-recette boven dit minimaal gegarandeerde bedrag geldt de vooraf afgesproken partage regeling.
Tevens gelden dezelfde regels als bij een partage-afspraak.
4. Inzake een suppletie-afspraak betaalt de opdrachtgever de netto-recette vermeerderd met het
afgesproken suppletiebedrag tot maximaal de aangeboden uitkoopsom. Tevens gelden dezelfde regels
als bij een partage-afspraak.

5. EXTRA ALGEMENE BEPALINGEN

1. Het bureau erkent in de hoedanigheid van (fictief) werkgeverschap, bekrachtigd middels een
uitkoopovereenkomst, zorg te dragen voor een deugdelijke salarisadministratie en daarmee verband
houdende voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon (belasting) heffing
en premies werknemersverzekeringen hierin binnen het kader van de productieovereenkomst
optredende artiesten. In dit verband vrijwaart het bureau de opdrachtgever voor het verrichten van deze
handelingen. Het bureau is in het bezit van een inhoudingspichtige verklaring, afgegeven door het
Ministerie van Financiën.
2. Indien tussen bureau en opdrachtgever een netto-gage voor de artiest is overeengekomen dan is de
opdrachtgever verplicht tijdig zorg te dragen voor afdrachten aan de betreffende instanties van het
werknemers-en het werkgeversaandeel ter zake het optreden en tevens om alle administratieve
verplichtingen op zich te nemen welke de wetgever daartoe oplegt.
3. Ingeval van overmacht zal de ene partij de andere partij onmiddellijk mondeling en tevens schriftelijk
aangetekend binnen 2 x 24 uur daarvan in kennis stellen en daarbij in ieder geval de aard, de tijdsduur
en de reden van de overmacht kenbaar maken.
4. Onder overmacht zal ook begrepen zijn: door de overheid bepaalde nationale rouw, gewapende
conflicten, gevolgen van een atoomkernreactie, overstromingen, ziekte of andere arbeidsongeschiktheid
van de artiest. Wanneer de overmachttoestand aanhoudt en het optreden daardoor binnen 30 dagen
onmogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter als
ontbonden te beschouwen.
5. Al dan niet voorziene stagnatie in de leverantie of prestatie door het bureau schorten deze voor de duur
van deze bijzondere omstandigheid op. De opdrachtgever bepaalt alleen en uitsluitend in overleg met
het bureau de duur van het uitstel.
6. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor betaling
van eventueel verschuldigde Buma/ STEMRA rechten.

6. GAGES EN ONKOSTEN

Tussen partijen overeengekomen prijzen zijn o.a. gebaseerd op vervoerskosten, lonen,
assurantiepremies, fiscale lasten, premies UWV-verzekeringen, technische en organisatorische kosten
en andere factoren welke gelden op de dag van opmaken van de tussen partijen bestaande schriftelijke
overeenkomst. Indien voor de levering en/of het optreden verhoging door -al dan niet -voorziene
omstandigheden zich voordoet dan is het bureau gerechtigd de prijsverhoging door te berekenen aan de
opdrachtgever die de meerprijs gelijktijdig met de uitkoopgage dient te voldoen. Over het algemeen is
dit artikel van toepassing door maatregelen van overheidswege zoals wijziging loon-of
omzetbelastingtarieven, UWV-premies en benzineaccijns of wegenbelasting.

7. BETALINGEN

1. Het bureau is op ieder moment gerechtigd ter voorfinanciering van het concert/optreden een voorschot in
de betaling te vragen van maximaal 100% van de uitkoopsom. Ook ingeval het een
festiviteit/evenement betreft is het bureau gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot in de betaling te
eisen van maximaal 100% van de totale uitkoopsom. Indien door de opdrachtgever niet aan de
overeengekomen eis betreffende voorfinanciering is voldaan, dan behoudt het bureau zich het recht voor
zonder rechterlijke tussenkomst het concert of totale evenement in zijn geheel te annuleren.
2. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering welke hij op het bureau heeft, of denkt te hebben,
te verrekenen met enige door hem aan het bureau verschuldigde factuur betreffende een uitkoopsom of een
deel daarvan.
3. Het bureau behoudt zich het recht voor bij iedere transactie zekerheidsstelling(-en) te vorderen. Indien de
opdrachtgever in gebreke is gebleven kan hij het verschuldigde op de gestelde datum voldoen of, indien
hij naar de mening van het bureau daartoe niet in staat is, desverlangd zekerheid te stellen voor juiste
nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever.
4. Indien betaling door de opdrachtgever op de vervaldag niet aan het bureau is geschiedt is de
opdrachtgever een rente van 1,5% per maand verschuldigd aan het bureau vanaf de vervaldag tot op
het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en gerechtelijke en/of
buitengerechtelijke incassokosten, waaronder begrepen kosten van rechtskundige bijstand, evenals die
welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de
buitengerechtelijke kosten 15% van de uitkoopsom bedragen, met een minimum van honderd Euro
onverminderd de btw en eventuele proces-en/of executiekosten.
5. Indien de opdrachtgever en/of debiteur met het voldoen van enige factuur meer dan 60 dagen vanaf de
factuurdatum in verzuim is, heeft het bureau het recht alle nog lopende overeenkomsten te annuleren of op
te schorten. Het bureau behoudt zich onverminderd het recht voor om nakoming en/of volledige
schadevergoeding te vorderen.

8. ANNULERING

1. De opdrachtgever dient de annulering direct schriftelijk, aangetekend aan het bureau kenbaar te maken.
2. Indien de opdrachtgever de met het bureau gesloten overeenkomst meer dan 60 dagen voorafgaand aan
het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 30% van het overeengekomen
factuurbedrag jegens het bureau verschuldigd.
3. Indien de opdrachtgever het met het bureau gesloten contract meer dan 30 dagen en minder dan 60 dagen
voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 60% van het
overeengekomen factuurbedrag jegens het bureau verschuldigd.
4. Indien de opdrachtgever het met het bureau gesloten contract binnen 30 dagen voorafgaand aan het
evenement annuleert dan is de opdrachtgever 100% van het factuurbedrag jegens het bureau verschuldigd.
5. Indien er in de bijzondere bepalingen -behorende bij de boekingsovereenkomst -sprake is van
afwijkende voorwaarden betreffende annulering dan zijn deze afwijkende bepalingen van toepassing.
6. De opdrachtgever vrijwaart het bureau indien tot ontbinding van de overeenkomst is overgegaan volledig
voor iedere aanspraak van de artiest en/of de leverancier van goederen (zoals technische apparatuur,
decors, podium, enzovoorts) welke voortvloeit uit de overeenkomst met het bureau.

9. GESCHILLEN

1. Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen bureau en opdrachtgever zullen worden
voorgelegd aan een mediator. Indien de bemiddelingspoging van de mediator niet leidt tot een voor
beide partijen aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in
het Arrondissement alwaar het bureau is gevestigd.
2. De opdrachtgever is gerechtigd de vordering welke voortvloeit uit de tussen partijen opgemaakte
overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de woon-of
vestigingsplaats van de opdrachtgever.
3. In alle gevallen waarin de overeenkomst en de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden niet voorzien
is het Nederlands recht van toepassing.

10. SCHADEVERGOEDING

Afgezien van de door de bevoegde rechter uit de leveringsvoorwaarden toegekende rechten aan (een
der) partijen komen ten laste aan de niet veroordeelde partij: de vervolgingskosten, processen
executiekosten, kosten van rechtskundige bijstand, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

11. KLACHTEN

Reclames worden alleen en uitsluitend door het bureau in behandeling genomen indien deze door de
opdrachtgever uiterlijk binnen 24 uur persoonlijk, telefonisch of per telefax aan het bureau zijn gemeld en
bovendien schriftelijk aangetekend binnen 8 dagen zijn bevestigd. Indien niet op deze wijze de reclames
kenbaar zijn gemaakt wordt het bureau geacht aan al zijn verplichtingen betreffende de overeenkomst te
hebben voldaan.

12. AANSPRAKELIJKHEID

1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van optredens-attributen met uitzondering
van grove nalatigheid door de artiest en vrijwaart het bureau voor schadeclaims van derden.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur veroorzaakt door een optredende storing
in de stroomvoorziening voor, tijdens of na afloop van de voorstelling, evenals voor door het publiek
veroorzaakte schade aan optredens-attributen en andere eigendommen van de artiest voor, tijdens of na
afloop van de voorstelling.

13. BETALINGEN AAN ARTIESTEN

1. Alle artiesten (ook degenen met een buitenlands paspoort) die voor het bureau werkzaam zijn, dienen te
allen tijde het bureau in het bezit te stellen van een kopie van een geldig paspoort of een geldige
identiteitskaart. Deze kopie dient zowel leesbaar als ‘identificeerbaar’ te zijn. Met dit laatste wordt
bedoeld dat aan de hand van de pasfoto op de kopie kan worden vastgesteld of de identiteit van de
houder ervan overeenkomt met de identiteit als beschreven in het document.
2. Alleen die artiesten die beschikken over een geldige VAR (Verklaring Arbeids Relatie) met de
kwalificatie ‘Winst Uit Onderneming’ mogen hun diensten aan het bureau factureren. Andere
verklaringen of VAR’s met andere kwalificaties geven daar geen recht op. Een VAR kan worden
aangevraagd bij de belastingdienst. Verder dienen de facturen te voldoen aan de Europese norm.
3. Artiesten die niet beschikken over voornoemde VAR/WUO worden door ons verloond, met dien
verstande dat de eerste € 136, – desgewenst als onverloonde onkostenvergoeding (Kleine Artiesten
Regeling) kan worden uitbetaald.
4. Het bureau behoudt zich het recht voor om optredens te annuleren indien de opdrachtgever niet vooraf
heeft betaald. In dat geval zal de artiest ook niet worden uitbetaald.